در این قسمت میتوانید نمونه هایی از نتایج کودکانی را ببینید که به مدت حداقل دو سال در معرض کارتونهای این مجموعه بوده اند. این کودکان؛ روش را با اصولی که در قسمت ویدویهای معرفی دیده اید به درستی طی میکنند.